Sözleşmeler Hukuku

 

Sözleşmeler Hukuku; taraflar arasındaki her türlü hukuki ilişki ve faaliyet alanı ile ilgili sözleşme görüşmeleri, sözleşme metinlerinin ve hukuki belgelerin hazırlanması, sözleşme ve hukuki belgelerin içerik ve şekil bakımından incelenmesi ve tarafların menfaatlerini gözetmek suretiyle hukuki anlamda yorumlanması aşamalarını konu alan hukuk dalıdır. Sözleşme ise “Tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki bir işlemdir”. Uyuşmazlık halinde sözleşmelerin “Çözüm Aracı” niteliğini haiz olabilmeleri için tarafların faaliyet gösterdiği sektörün özelliklerine, amacına ve kanuna uygun düzenlenmesi büyük önem teşkil etmektedir. T.C. Anayasası’nın 48.madde hükmünde “herkesin çalışma ve sözleşme hürriyeti” olduğundan bahsedilmektedir. Bu hüküm kişilerin anayasal düzende korunan sözleşme haklarını göstermektedir.

Türk Hukuku’nda “Sözleşmeler Hukuku” na ilişkin olarak yürürlükte bulunan en temel yasa 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’dur. Türk Hukuku’nda yer edinmiş ve pratikte sıklıkla işlem gören sözleşme türleri Borçlar Kanunu muhtevasında düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak sözleşme türleri yalnızca kanunda düzenlenenlerden ibaret değildir, “Sözleşme Serbestisi” çerçevesinde hukuka ve ahlaka (BK. 27) uygun olmak koşuluyla yeni sözleşme türleri oluşturulabilmektedir.

Statu Legal Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, müvekkillerimize “Sözleşmeler Hukuku” alanına ilişkin sunduğumuz hizmetlerin başında şunlar gelmektedir;

  • Çok Taraflı Sözleşmelerin Düzenlenmesi (İngilizce-Türkçe)
  • Akdedilmiş Bulunan Sözleşmelerin İncelenmesi ve Revize Edilmesi
  • Sözleşmelerin Kurulması Sürecinde Müvekkillerimiz Adına Gerekli Görüşmelerin Yürütülmesi
  • Sözleşmelerin Hukuksal Denetimi
  • Sözleşmelerden Kaynaklaran Uyuşmazlıklara İlişkin Davalarda Avukatlık Hizmeti