İş Hukukuİş ve çalışma hayatını düzenleyen kanunlar başta olmak üzere mevzuat bütününe “İş Hukuku” denir. Sanayi devriminden sonra anlam kazanmaya başlayan çalışan hukukuna yönelik iyileştirici hükümler, insan haklarının giderek önemsenmesinden sonra önemli bir konu olmuştur. İş hukuku, hem çalışanı hem de işvereni koruyan ve devletle ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Kanun ile çalışan ve işveren arasındaki yasal ilişkinin sınırlarıbelirlenir ve herhangi bir anlaşmazlık halinde iki taraf arasındaki uyuşmazlık giderilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin “İş Hukuku” na ilişkin en temel yasası ise 4857 Sayılı “İş Kanunu”dur.

İş hukukunun en önemli özelliklerinden birisi “İşçi Lehine Yorum” ilkesidir. Bu ilke vasıtası ile, imkanları halihazırda yüksek olan işveren karşısındaki işçi korunmak istenmektedir. Eski dönemlerden beri emeğin suistimale uğraması ve işverenlerin çalışanları üzerindeki baskıları tartışma konusu olmuştur. İş hukuku ile çalışan ve işveren ilişkisinin nasıl düzenleneceğine dair sarih ve anlaşılır bir sistem öngörülmüştür. Böylece, hem çalışan için hem de işveren için daha berrak bir ilişkiler ağının ortaya çıkması sağlanmıştır.

Statu Legal Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, işveren/işçi müvekkillerimizin “İş Hukuku”na ilişkin uyuşmazlıklarının tamamında Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Halihazırda işveren müvekkilerimize sunmakta olduğumuz hizmetlerimizin başında şunlar gelmektedir;

  • Sürekli İşveren Vekilliği, 
  • Belirli-Belirsiz İş Sözleşmesi Hazılarnması ve Güncellenmesi, 
  • İş Mahkemeleri Nezdindeki Mevcut Dava ve İşlerin Takibi
  • Yabancılara Yönelik Uluslararası İş Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Zorunlu Arabuluculuk Muhtevasında Taraf Vekilliği

    İşçi/Çalışan müvekkillerimize sunmakta olduğumuz başlıca  hizmetlerimiz ise  şunlardır;

  • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Bakiye İşçilik Alacakları, Ücretli İzin alacağı, Kötüniyet Tazminatı, Haksız Fesih Tazminatı ve Hertürlü İşçilik Alacağının Tahsili Amacıyla İş Mahkemeleri Nezdinde Davaların Takibi,
  • Zorunlu Arabuluculuk Muhtevasında İşçi Adına Taraf Vekilliği